Vedtekter for

NordTromsMotorHistoriske

( NTMH )

 

§1

Klubbens Formål

Klubbens formål er primært å samle entusiaster fra Nord-Troms (Nordreisa-, Skjervøy-, Kåfjord- og Kvænangen- kommune) som på idealistisk grunnlag påtar seg å bevare og på forsvarlig måte bruke bevaringsverdige kjøretøyer med en alder av minst 30 år. Klubben skal ivareta medlemmenes interesser og være et møtested hvor medlemmene kan hjelpe hverandre med tips, reservedeler, litteratur og lignende. Videre skal klubben arrangere treff og felles utfarter.


§2

Medlemskap

Enhver som støtter klubbens formål, kan bli medlem. Medlemskapet gjelder pr. kalenderår. Medlemsavgiftens størrelse bestemmes av generalforsamlingen. Det kan tegnes støttemedlemskap. Støttemedlem kan være, ektefelle, samboer eller barn av medlem som betaler full avgift, og som ikke har egen motorisert enhet. Medlemsavgiften for støttemedlem er 50% av full medlemsavgift. For å kunne ha stemmerett på generalforsamlingen må medlemsavgiften være betalt innen 31.desember året forut for generalforsamlingen. Valgbarhet til styret oppnås 1 mnd. etter at medlemsavgiften er betalt. Vedtak om eksklusjon kan kun fattes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Medlem som ikke betaler medlemsavgiften innen den frist som er bestemt av generalforsamlingen, regnes ikke lenger som medlem av klubben.

 


§3

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens høyeste, besluttende organ. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig gjennom de medlemmer som personlig møter opp. Ordinær generalforsamlingen avholdes i januar/februar på tid og sted som bestemmes av styret. Innkalling skal sendes medlemmene innen 14 dager før generalforsamlingen finner sted. Hvert medlem på generalforsamlingen har ved avstemming 1 stemme. Avgjørelse tas ved simpelt flertall. Ved endring av vedtektene kreves 2/3 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner grunn til det eller når 1/4 av medlemmene skriftlig har forlangt det.

 


§4

Klubbens styre

Styrets oppgave er å lede klubbens virksomhet, være det høyeste besluttende organ mellom generalforsamlingene, og skal derfor følge klubbens vedtekter og de beslutninger som generalforsamlingen tar.
Styret velges av generalforsamlingen og skal ha følgende sammensetning:
    -Leder
    -Nestleder
    -Sekretær/Kasserer
    -2 Styremedlem
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 i styret er tilstede og er enige i beslutningen.
Styret velges for 2 år, dog slik at formann og styremedlem første gang er på valg etter 1 år.

 


§5

Valgkomite

Valgkomiteen velges av årsmøtet for to år av gangen og skal bestå av 3 medlemmer som ikke er styremedlemmer. Valgkomiteen skal ikke foreslå seg selv til styreverv. Valgkomiteen velger selv leder og er ikke underlagt styret. Valgkomiteen skal på et selvstendig grunnlag på årsmøtet, legge fram forslag til valg av personer til å dekke de nødvendige funksjoner i styret som er på valg.

 


§6

Revisjon

Revisor godkjent av generalforsamlingen skal hvert år gjennomgå klubbens regnskap og gi innberetning til generalforsamlingen.

 

 

 

(Revidert og godkjent av Generalforsamlingen 2010)