Wednesday, 07 February 2018 10:05

Bjerkvikmøtet 2018

Bjerkvikmøtet 2018 blearrangert 27.januar 2018 på Bjerkvik Hotel. 31 personer deltok på møtet fra klubbene i Nord Norge. Fra vår klubb deltok Wenche Lise og Tor Solheim samt Torbjørn Evanger som representant fra styret i LMK. Torbjørn var arrangør og ansvarlig for møtet. Fra LMK møtte også kontorleder og generalsekretær. Møtet ble vellykket på alle måter og understreker det gode samarbeidet som finns blant klubbene i Nord Norge. Nedenfor kan du lese referatet fra møtet i sin helhet

REFERAT FRA BJERKVIKMØTET 2018:

Sted:                                                   Bjerkvik Hotell, Trollvikveien 18, 8530 Bjerkvik

Tid:                                                      Lørdag 27. januar 2018 kl. 09.00 – 16.00.

Deltok/invitert:                                 Samtlige LMK-Klubber i Nordland, Troms og Finnmark samt Rutebilhistorisk Forening avd. Nord-Norge. Administrasjonen i LMK v. kontorleder Kristin Risø og generalsekretær Stein Christian Husby var spesielt invitert. Totalt 31 deltakere.

Møtet ble ledet av styremedlem i LMK, Torbjørn Evanger. Evanger hadde også i forkant sendt ut en agenda for årets møte samt et referat fra forrige års møte. Møtet ble avholdt i samsvar med den utsendte agendaen. Generalsekretær Stein Christian Husby ble utpekt til å skrive referat.

 

 1. 1.Presentasjon av deltakerne.

Deltakerne foretok en kort presentasjon av seg selv samt hvilken klubb de representerte.

 1. 2.Referat fra Berkvikmøtet 2017.

Referatet fra forrige møte ble raskt gjennomgått. Ulf R. Hanssen fra Narvik Automobilselskap påpekte at de var benevnt som forbund. Ingen øvrige kommentarer.

Vedtak: Godkjent. I referatet rettes Narvik Automobilforbund til Narvik Automobilselskap.

 1. 3.Oppsummering 2017 og fastsettelse av Aktivitetskalenderen 2018.

Treff og arrangement gjennom 2017 ble gjennomgått. Det hadde funnet sted mange treff, og det var god oppslutning rundt en rekke av dem. LMK-Stafetten hadde engasjert mange av klubbene, og dette hadde bidratt til et økt samarbeid mellom klubbene til samhandling av aktiviteter. Klubbene hadde også en rask gjennomgang av Aktivitetskalenderen 2018.

Vedtak: Aktivitetskalenderen for 2018 ble godkjent.

 1. 4.Midnattssolløpet 2018.

Nostalgi og Motormuseet hadde en gjennomgang av planleggingen av Midnattssolløpet 2018. Planleggingen var godt i gang, og det vil snart komme mer informasjon rundt gjennomføringen av årets løp. Utfordringene hittil har vært å finne et tilstrekkelig antall overnattingsmuligheter for dem som ikke ønsker å benytte campingplassen. På campingplassen er det nærmest ubegrenset med hensyn til kapasitet, men det ble vist til at det også er en rekke aktører som tilbyr privat innlosjering på Andøya.

 1. 5.LMK-Stafetten.

Merethe Larsen fra Harstad Motorhistoriske og Stafettgruppen hadde en grundig oppsummering fra LMK-Stafetten 2017. Larsens presentasjon tok i all hovedsak for seg strekningen Hammerfest-Tromsø, men også strekningen Bergen-Arendal ble omtalt.

Merethe Larsen har tidligere skrevet om LMK-Stafetten også i Norsk Motor Veteran, og det er en kjensgjerning at Stafetten ble en suksess i de områdene den passerte gjennom. Stafetten satte også fokus på en rekke av de utfordringene den motorhistoriske bevegelsen står overfor, som rett til bruk, eierskap, oppbevaring og korrekt drivstoff. Merethe Larsen rettet også en pekefinger mot det hun opplevde som manglende engasjement og oppslutning fra LMKs Styre og Administrasjon. Etter Larsens vurdering kunne Stafetten fått enda større oppslutning dersom denne hadde fått markedsføring og bistand fra LMK sentralt.

LMKs generalsekretær Stein Christian Husby tok ordet og med selvkritikk erkjente at situasjonen langt på vei var slik Larsen fremstilte den.

Torbjørn Evanger overrakte Merethe Larsen en blomsterbukett på vegne av LMK-Klubbene i Nord-Norge for den enestående innsatsen Merethe Larsen hadde utvist under LMK-Stafetten.

 1. 6.LMK informasjon.

LMKs generalsekretær Stein Christian Husby informerte om situasjonen i LMK p.t. Det var en liten gjennomgang av hvilke utfordringer vår bevegelse står overfor med paralleller til de signaler som kom frem under LMKs Strategikonferanse 13.01.2018. Likevel var hovedvekten lagt til forsikringsordningen med tilbakeblikk på året som hadde vært med alle dets utfordringer og med blikk fremover omkring den nye forsikringsavtalen med IF. Mange av de fremmøtte hadde mange spørsmål omkring hvordan de skulle forholde seg ved flytting av sine forsikringer fra WaterCircles til IF samt hvilken prosedyre som nå gjelder ved nytegning av LMK-Forsikring.

Den nye ordningen for LMK-Forsikringen innebærer mange forenklinger fra det som tidligere ble opplevet som et litt tungvint og rigid system. Deltakerne virket meget positive med hensyn til de endringene som var forestått.

 1. 7.Landsmøtet i LMK 2018.

Torbjørn Evanger gikk kort gjennom tid og sted for Landsmøtet i LMK 2018. Generalsekretær Stein Christian Husby gjorde også klubbene oppmerksomme på at fristen for forslag, som ikke innebærer endring av vedtektene, utløper ved utgangen av januar.

 1. 8.

Merethe Larsen hadde et innspill til Bjerkvikmøtet:

 1. Se på muligheten for en egen underavdeling av LMK i Nord-Norge.
 2. Utvikle en egen brosjyre med hensikt å øke rekrutteringen, fortrinnsvis blant yngre, inn i den motorhistoriske bevegelsen/LMK-Klubbene.
 3. Felles kjøretur i juni eller etter Midnattsolløpet i august

Vedtak; Harstad Veteranvognklubb fikk i oppdrag å utrede punkt 1 og legge fram dette på Bjerkvikmøtet 2019.

2. Bjerkvikmøtet satte ned en gruppe bestående av Merethe Larsen, Bjarne Samuelsen og Ulf R Hansen for å lage et utkast til brosjyre rettet inn mot rekruttering av yngre medlemmer. Materiellet bør være slik at det kan benyttes over hele landet. Forslaget sendes LMK for godkjennelse og trykking.

3. Det ble gjort oppmerksom på at NTMH arrangerer Reisatreffet 22.-24.juni i Nordreisa og alle ble ønsket velkommen til å delta.

Møtet ble avrundet ca. 16.00, og det ble avholdt lunsj under møtet med felles bespisning. Mange av møtedeltakerne kom allerede kvelden i forveien, og dette gav en god anledning til sosialt samvær og uformell prat.

                                               Oslo 01.02.2018

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK/referent

 

Følg oss på:

 

Aktiviteter i nord
Se hva som skjer i løpet av året!

 

 

 

© 2014 ntmh.no - post@ntmh.no