Vedtekter

VEDTEKTER FOR NordTroms MotorHistoriske
( NTMH )
 
 
§1 Klubbens Formål

Klubbens formål er å samle entusiaster fra Nord-Troms (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen) som på idealistisk grunnlag påtar seg å bevare og på forsvarlig måte bruke bevaringsverdige kjøretøyer, og andre motoriserte objekter, med en alder av minst 30 år. Klubben skal ivareta medlemmenes interesser og være et møtested hvor medlemmene kan hjelpe hverandre med tips, reservedeler, litteratur og lignende. Videre skal klubben arrangere treff og felles utfarter.

§2 Medlemskap

Enhver som støtter klubbens formål kan bli medlem. Medlemskapet gjelder pr. kalenderår. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet og det kan tegnes støttemedlemskap. Støttemedlem kan være ektefelle, samboer eller barn av medlem som betaler full avgift, og som ikke har egen motorisert enhet. Medlemsavgiften for støttemedlemmer skal være 50% av full medlemsavgift. For å kunne ha stemmerett på årsmøtet må medlemsavgiften være betalt innen 31. desember året forut for årsmøtet. Valgbarhet til styret oppnås 1 mnd. etter at medlemsavgift er betalt. Vedtak om eksklusjon kan kun fattes av årsmøtet etter innstilling av styret.

  

§3 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste, besluttende organ. Årsmøtet er beslutningsdyktig gjennom de medlemmer som personlig møter opp. Ordinært årsmøte avholdes innen første kvartal i påfølgende kalenderår, med tid og sted som bestemmes av styret. Innkalling skal sendes medlemmene innen 14 dager før årsmøtet finner sted. Hvert medlem på årsmøtet har ved avstemming 1 stemme. Avgjørelse tas ved simpelt flertall. Ved endring av vedtektene kreves 2/3 flertall.

Ekstraordinær årsmøte sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner grunn til det eller når 1/4 av medlemmene skriftlig har forlangt det.
 
§4 Klubbens styre

Styrets oppgave er å lede klubbens virksomhet, være det høyeste besluttende organ mellom generalforsamlingene, og skal derfor følge klubbens vedtekter og de beslutninger som generalforsamlingen tar.
Styret velges av generalforsamlingen og skal ha følgende sammensetning:
    -Leder
    -Nestleder
    -Sekretær/Kasserer
    -2 Styremedlem
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 i styret er enige i beslutningen.
Styret velges for 2 år, dog slik at formann og styremedlem første gang er på valg etter 1 år.
Leder og sekretær har fullmakt til å disponere klubbens konto i Sparebanken 1.

§5 Valgkomite

Valgkomiteen velges av årsmøtet for 1 år av gangen og skal bestå av 3 medlemmer. Valgkomiteen velger sjøl leder. Valgkomiteen skal på et sjølstendig grunnlag legge fram forslag for årsmøtet på valg av personer for å dekke de nødvendige funksjoner i klubbens styre.

§6 Revisjon

Revisor godkjent av generalforsamlingen skal hvert år gjennomgå klubbens regnskap og avgi innberetning til generalforsamlingen.

Følg oss på:

 

Aktiviteter i nord
Se hva som skjer i løpet av året!

 

 

 

© 2014 ntmh.no - post@ntmh.no